Fujitsu RAID controller

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

$285.90

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

$304.37

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

$292.49

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

$98.52

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP400i (S26361-F5243-L100)

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP400i (S26361-F5243-L100)

$116.12

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

$174.62