Network Cards

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card,Full Height

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card,Full Height

1.950.000 ₫

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height

2.950.000 ₫

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter,Full Height

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter,Full Height

3.163.000 ₫

Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height

Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height

5.500.000 ₫

Broadcom 57416 Dual Port 10Gb, Base-T, PCIe Adapter, Full Height

Broadcom 57416 Dual Port 10Gb, Base-T, PCIe Adapter, Full Height

9.200.000 ₫

Intel X710 Quad Port 10GbE, Base-T, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install

Intel X710 Quad Port 10GbE, Base-T, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install 

16.600.000 ₫