SFF (2.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L112)

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n SED H-PL 2.5' (S26361-F5581-L112)

$275.78

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5543-L118)

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5543-L118)

$388.82

Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

$288.54

Fujitsu HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 2.5' BC (S26361-F5573-L200)

Fujitsu HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 2.5' BC (S26361-F5573-L200)

$485.14

Fujitsu HD SAS 12G 2TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L200)

Fujitsu HD SAS 12G 2TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L200)

$489.98

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

$150.47